Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

21/02/2020 HCL NR 15 privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compani

21/02/2020 HCL NR 14 privind aprobarea Convenţiei de cooperare „Poliţie –Autorităţi Locale Servicii Publice în Parteneriat 2020

21/02/2020 HCL NR 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, reactualizati, ai obiectivului de investiţii "Construire Casa Casatoriilor, în Comuna Miheşu de Cimpie, Judeţul Mureş"

21/02/2020 HCL NR 12 privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Mihesu de Cimpie a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de presta

17/02/2020 Hotararea consiliului local nr 11 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Mihesu de Cimpie pe anul 2019

17/02/2020 hotararea consiliului local nr 10 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

05/02/2020 HCL nr 9 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, reactualizaţi, ai obiectivului de investiţii "Construire, echipare şi dotare Dispensar uman în Comuna Miheşu de Cîmpie, Judeţul Mureş", aplicarea unei cereri de finanţare prin Programul

29/01/2020 Hotărâre nr.8/28.01.2020 privind aprobarea Procesului verbal cu rezultatele inventarierii la data de 20.12.2019 a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Miheșu de Câmpie +Anexa

29/01/2020 Hotărâre nr.7/28.01.2020 privind: stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Primarului comunei Miheşu de Câmpie și stabilirea nive

29/01/2020 Hotărâre nr.6/28.01.2020 privind încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii specializate de paza si protective pe raza comunei Miheșu de Câmpie nr.2306 din data de 24.04.2018, încheiat cu SC Fan Protect SRL.

29/01/2020 Hotărâre nr.5/28.01.2020 privind solicitarea finanțării din partea OCPI Mureș, în cadrul Programului national de cadastru si carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT Miheşu

29/01/2020 Hotărâre nr.4 /28.01.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social din

13/01/2020 Hotărâre nr.3/06.01.2020 privind aprobarea Retelei Scolare de Invatamânt Preuniversitar de Stat cu Personalitate Juridică, de pe raza comunei Miheşu de Câmpie, judetul Mures, pentru anul scolar 2020-2021.

13/01/2020 Hotărâre nr.2/06.01.2020 privind utilizarea in anul 2020 a sumei de 425000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

13/01/2020 Hotărâre nr.1/06.01.2020 privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul anului 2018